Warsztaty

 

            W ramach Kampanii zostaną zorganizowane 2 cykle Młodzieżowej Akademii dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum) w formie 7 dniowych warsztatów ekologicznych poświęconych ochronie środowiska z naciskiem na zagadnienia związane z gospodarowaniem i ochroną wód. Uczestnicy będą słuchaczami wielu prelekcji ekologicznych, wezmą udział w wycieczkach poznawczych, zajęciach warsztatowych i konkursach edukacyjno – ekologicznych.               Warsztaty  to umiejętna forma edukacji ekologicznej połączonej ze zmianą klimatu oraz praktycznym poznawaniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, rokrocznie ze wskazaniem na wiodący temat.

        Poprowadzą je wykwalifikowani specjaliści posiadający również kwalifikacje do opieki pedagogicznej nad dziećmi, którzy w trakcie ich trwania zrealizują szereg wycieczek tematycznych, prelekcji, gier i zabaw warsztatowych oraz wiele quizów i konkursów poświęconych tematyce kampanii. Dla laureatów i uczestników organizator przewidział nagrody książkowe i rzeczowe.    

    Głównym celem Akademii będzie zapoznanie jej uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ważnym będzie również kształtowanie nawyków proekologicznych w odniesieniu do korzystania z zasobów wody pitnej. Za pośrednictwem informacji przekazanych dzieciom i młodzieży pragniemy dotrzeć także do ich rodziców, by wpłynąć za ich pośrednictwem, na racjonalniejsze korzystanie z zasobów wodnych w życiu codziennym także dorosłych.

      W trakcie Warsztatów odbędzie się wiele prelekcji i szkoleń dopasowanych do wieku uczestników. W przejrzysty i atrakcyjny sposób zostanie przedstawiony szereg tematów związanych z ochroną zasobów wodnych oraz gospodarką z tym związaną. Informację będą przedstawiane za pośrednictwem pomocy dydaktycznych, plansz, slajdów, filmów i prezentacji multimedialnych.  Podczas warsztatów odbędą się wycieczki piesze oraz autokarowe, liczne gry i zabawy integracyjne kształtujące wiedzę i wrażliwość ekologiczną oraz umiejętność pracy i podejmowanie decyzji w grupie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wymiany poglądów podczas dyskusji inicjowanych przez prelegentów - opiekunów. Atrakcyjne formy edukacji, głównie przez zabawę, przyczynią się do efektywnego przyswajania wiedzy.