OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Świat małej retencji”

ELKA KROPELKA
fot. Jolanta Czeczótka
Polska pomimo wielu występowania wielu malowniczych obszarów wodnych i wodno-błotnych nie należy do czołówki państw europejskich obdarzonych dużymi zasobami wodnymi. W tej klasyfikacji zajmujemy piąte miejsce od końca. W znacznym stopniu jesteśmy, przy tym, uzależnieni od aktualnych opadów i dłuższe okresy suszy mogą powodować stany klęski żywiołowej na znacznych nawet obszarach kraju. Stąd też istotną rolę odgrywają wszelkie działania inżynierskie ukierunkowane na tworzenie (lub odtworzenie) różnych form gromadzenia i przechowywania wody w środowisku naturalnych.
Te działania to także próba naprawy wcześniejszych błędów w nadmiernym meliorowaniu terenów rolnych i leśnych. Ich celem jest również przeciwdziałanie skutkomekstremalnych zjawisk wywołanych zmianami klimatycznych. W ostatnich latach dużą uwagę zaczęto przykładać do działań o charakterze lokalnym. Są one ukierunkowanych na zachowanie istniejących jeszcze, nawet tych niewielkich, obszarów wodno-błotnych lub ich odtwarzanie poprzez systemy małej retencji, czyli gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach. Oprócz nadrzędnego celu jakim jest poprawa stosunków wodnych na określonym obszarze działania w zakresie małej retencji służą również zachowaniu bioróżnorodności środowiska naturalnego.
Otoczenie małych zbiorników wodnych, bez względu na ich lokalizację (las, łąki, pola uprawne czy tereny zurbanizowane) stają się specyficznymi środowiskami przyrodniczymi, nierzadko z wyjątkowym składem organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ta specyfika, a nawet unikalność przyrodnicza sprawia, że warto dokumentować zdjęciowo światy małej retencji. Nie są to światy zbyt trwałe i podlegają różnym, czasami dość istotnym, przemianom. Stąd też każde zdjęcie, każda relacja prezentująca obiekty małej retencji i ich przyrodnicze otoczenie posiada też cenną wartość dokumentacyjną i archiwalną.
 
Główne założenia konkursu:
1. Czas trwania konkursu: do 15 października 2014 r.
2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa świata przyrody związanego z obiektami małej retencji i ich
najbliższym otoczeniem.
3. W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, bez względu na wiek i przynależność organizacyjną.
4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie" oraz „Najlepszy
fotoreportaż"
5. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału Morskiego PTTK przy ul. 3 Maja 27, 81 – 364
Gdynia w terminie do 15 października 2014r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).
6. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- Grand Prix w kategorii: „Najlepsza praca konkursowa"
- nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii
- wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii
 
Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin i form