Ogólnopolska Olimpiada pod hasłem "ZASOBY WODNE POLSKI - znaczenie - wykorzystanie - zagrożenia - inwestycje - ochrona”

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady, pod hasłem

"ZASOBY WODNE POLSKI

- znaczenie - wykorzystanie - zagrożenia - inwestycje - ochrona”

 

Laureaci:

I miejsce: Katarzyna Stróżna - IX LO w Częstochowie, opiekun: Barbara Kieszczyńska

II miejsce: Oskar Tracz - Zespół Szkół Budowlanych w Słupsku, opiekun: Joanna Pawelec

III miejsce: Agata Łobaczuk - II LO w Chełmie, opiekun: Lilia Prończuk

IV miejsce: Joanna Rzyczkowska - LO w Skwierzynie, opiekun: Ewa Bielańska

V miejsce: Izabela Wojte - LO w Skwierzynie, opiekun Ewa Bielańska

 

 

Regulamin

I.   Postanowienia ogólne:

Olimpiada organizowana jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Olimpiada składa się z dwóch etapów - eliminacji i etapu finałowego. Nadzór merytoryczny nad jej realizacją  sprawuje Komitet (Jury Olimpiady) z siedzibą w biurze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie:

Liga Ochrony Przyrody
Okręg w Szczecinie
ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin

 

II.  Cele Olimpiady:

Celem Olimpiady jest:

 • zapoznanie młodzieży z tematyką ochrony wód i gospodarki wodnej,
 • zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i ochrony zbiorników wodnych.
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
 • inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt w trakcie przyszłej pracy zawodowej lub kariery naukowej.

 

III.  Uczestnictwo w Olimpiadzie:

Uczestnikiem  Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uczący się w Polsce, który:

 • przejawia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, głównie związaną z ochroną wód oraz zrównoważonym rozwojem,
 • samodzielnie wykona pracę eliminacyjną w formie  fotoreportażu lub reportażu z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną (materiał powinien zawierać, w miarę możliwości, poszczególne etapy prezentowanych procesów),
 • wraz z pracą prześle właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy do Olimpiady (do pobrania ze strony internetowej LOP w Szczecinie http://elkakropelka.lop.szczecin.pl/).

IV.  Wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące pracy eliminacyjnej:

1. Etap eliminacji polega na stworzeniu przez uczestnika samodzielnej pracy w jednej z dwóch kategorii:

 • Kategoria I. Reportaż  filmowy  z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.
 • Kategoria II. Fotoreportaż  z opisem z miejsca,  gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.

2.      Praca musi spełniać następujące wymagania:

 •  Kategoria I. Reportaż filmowy powinien trwać nie mniej niż 5 lecz nie więcej niż 15 minut. Materiał może być nagrany dowolnym urządzeniem (kamera, telefon komórkowy lub aparat z możliwością nagrywania filmów). Pliki wideo w formacie AVI, WMV, MOV, MP4, MPG oraz rozdzielczości nie mniejszej niż 640x480 pikseli zapisane powinny być na nośniku CD lub DVD.
 •  Kategoria II. Fotoreportaż powinien zawierać co najmniej 15 zdjęć (zdjęciao rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 pikseli kolorowe lub czarno-białe) oraz opis odpowiadający co najmniej 3 stronom maszynopisu (format arkusza papieru A4, czcionka 12 pkt, odstęp między wierszami - interlinia 1,5 wiersza). Fotoreportaż powinien być nagrany na nośnik CD lub DVD. Może być wykonany w postaci prezentacji - slajdy powinny wtedy zawierać pojedyncze fotografie ułożone chronologicznie i opatrzone komentarzem lub w formie pliku tekstowego z wklejonymi zdjęciami - w tym przypadku, oprócz nośnika elektronicznego dołączony powinien być wydruk.
 • W pracy konkursowej powinny się znaleźć następujące elementy: lokalizacja, opis instalacji, uproszczona zasada działania oraz korzyści, jakie niesie dla społeczeństwa.
 • Relacja powinna być przeprowadzona w sposób zwięzły, atrakcyjny dla odbiorcy oraz powinna mieć charakter promujący działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych w Polsce.
 • Praca powinna być przesłana do siedziby organizatora w terminie do 31.12.2013 r.      

 

V.  Organizacja i przebieg Olimpiady:

 

1. Spośród nadesłanych prac, Komitet wybierze dwie najlepsze z każdego województwa, ich autorzy trafią do etapu finałowego.

2.  Finał Olimpiady odbędzie się w I kwartale 2014 r. w Szczecinie i będzie składał się z pisemnego testu jednokrotnego wyboru - 30 pytań z zakresu wiadomości związanych z ochroną środowiska w kontekście znajomości zasobów wodnych Polski, znaczenia oraz roli wody w życiu żywych organizmów. Ważną rolę odgrywać będzie także znajomość zagadnień z zakresu gospodarki wodnej.

3. Zakres wiadomości obejmuje wiedzę książkową i prasową, aktualne wiadomości z zakresu znajomości zasobów wodnych w Polsce, spraw społeczno–gospodarczych oraz problematyki inwestycyjnej z tym związanej. Wykaz i zakres literatury zostanie opublikowany na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie do końca lipca 2013 r. (www.elkakropelka.lop.szczecin.pl).

4.  Na podstawie wyników części pisemnej zostanie wyłonionych 5 finalistów, którzy przejdą do części ustnej, w której losować będą zestaw pytań zawierający również jedno zadanie praktyczne.

5.  Uczestnicy odpowiadają na sali przed Jury Olimpiady, pozostałymi uczestnikami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi gośćmi.

6.  Wynik części ustnej każdego finalisty wraz z sumą punktów z testu finałowego zadecyduje o jego miejscu wśród laureatów. W przypadku równej liczby punktów o miejscu danego laureata zadecyduje wynik z testu.

7. Laureaci i ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe. Laureatowi pierwszego miejsca zostanie wręczona okolicznościowa statuetka „ELKI KROPELKI” – bohaterki Kampanii informacyjno-edukacyjnej. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.

 

VI.  Komitet Olimpiady:

 • Komitet  Olimpiady składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch członków.
 • Celem działania Komitetu jest przeprowadzenie  eliminacji  do Olimpiady - ocena nadesłanych reportaży i wybranie dwóch najlepszych z każdego województwa.
 • Do zadań  Komitetu  należą:
- opracowanie zestawów pytań testowych i ustnych na etapy finałowe Olimpiady,
- określenie tematyki i zakresu treści oraz wykazu obowiązującej literatury,
- określenie zasad i warunków przeprowadzenia eliminacji i finału Olimpiady, jednolitych kryteriów oceniania prac, oceniania testów finałowych i wypowiedzi    ustnych,
- nadawanie uczestnikom uprawnień finalisty i laureata, wydawanie zaświadczeń i dyplomów, wyróżnień oraz nagród.
 • Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.

 

VII.  Przepisy końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich w nadesłanych pracach.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w prace w celu przystosowania ich do kampanii promocyjnej (zwłaszcza umieszczenia logotypu kampanii, organizatora oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowującego przedmiotową olimpiadę i całą Kampanię informacyjno-edukacyjną).
 • Nadesłanie przez Uczestnika reportażu filmowego lub fotoreportażu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem pracy i posiada wszelkie prawa autorskie na wszystkie elementy składowe reportażu oraz zgodę wszystkich występujących w materiale osób, na wykorzystanie i upublicznienie ich wizerunków.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika.

Patronat nad realizacją Kampanii informacyjno - edukacyjnej objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski.

 
   


ZałącznikWielkość
formularz_zgloszeniowy.pdf372.67 KB
literatura_olimpiada.pdf387.01 KB
Anna Ślosarek, LO w Gogołowej
Weronika Szyca, ZSP w Chojnicach
Klaudia Głód, III LO w Wałbrzychu