O Kampanii

Kampania informacyjno – edukacyjna  „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju”, to już czwarty ogólnopolski projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez szczeciński okręg Ligi Ochrony Przyrody.

Kampania jest  skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, z jednoczesnym uwzględnieniem środowisk ponadgimnazjalnych i akademickich oraz nauczycieli i edukatorów.
Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony wód oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, poprzez wypracowanie właściwych postaw i nawyków proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, za sprawą właściwie dobranych, atrakcyjnych metod formalnej i nieformalnej edukacji.

W zakresie aktywnej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i nauczycieli zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • Pakiet edukacyjny - wykonanie pomocy dydaktycznej, która będzie zawierała:

- komplet czterech tablic edukacyjnych "Rzeka pełna życia", "Zagrożenia i zanieczyszczenia zbiorników wodnych", "Procesy środowisk wodnych", "Oczyszczalnie ścieków",

- broszurę  edukacyjną dla młodzieży i nauczycieli "Woda źródłem życia",

- broszurę edukacyjną dla dzieci "Dobre rady Elki Kropelki",

- malowankę edukacyjną dla najmłodszych,

- wyklejankę edukacyjną z zadaniami dla dzieci,

- skrypt dla nauczycieli,

- interaktywny pakiet na DVD zawierający: encyklopedię "ABC Elki Kropelki", dwie prezentacje sferyczne „Oczyszczalnia ścieków” i „Stacja uzdatniania wody” oraz edukacyjną grę komputerową „Przygody Elki Kropelki”.

 • Akademia Menadżera Zrównoważonego Rozwoju – dwa pięciodniowe szkolenia dla młodzieży akademickiej dotyczące zarządzania projektami, kształtowania umiejętności menadżerskich, znajomości technologii środowiskowych związanych z gospodarką wodną. Głównym celem aktywizujących szkoleń jest wstępne przygotowanie odbiorców do przyszłej pracy zawodowej.
 • Młodzieżowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju – dwa cykle siedmiodniowych warsztatów ekologicznych poświęconych tematyce ochrony środowiska, z naciskiem na zagadnienia związane z gospodarowaniem i ochroną wód. Uczestnikami warsztatów będą dzieci i młodzież szkolna.
 •  Prelekcje w szkołach oraz w ośrodku edukacji ekologicznej „Zielona Klasa LOP” - dotyczyć będą m.in. propagowania idei zrównoważonego rozwoju, promowania racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej.
 • Konferencja ogólnopolska dla nauczycieli ph. „Znaczenie i ochrona zasobów wodnych
  w dydaktyce szkolnej”-
  głównym celem konferencji będzie przedstawienie innowacyjnych rozwiązań z zakresu dydaktyki szkolnej w dziedzinie znaczenia
  i ochrony zasobów wodnych.
 • Portal edukacyjny - kompendium wiedzy o tematyce dotyczącej realizowanej Kampanii. Głównym zadaniem podstrony www jest prezentacja celu i idei Kampanii oraz jej poszczególnych faz realizacji. Witryna będzie na bieżąco informować o aktualnościach związanych z realizacją projektu, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, przebiegu olimpiady, prezentować będzie w formie cyfrowej elementy wykonanej pomocy dydaktycznej w postaci wydawnictw i multimediów edukacyjnych.
 • Ogólnopolska Olimpiada, pn. „ZASOBY WODNE POLSKI - znaczenie - wykorzystanie - zagrożenia - inwestycje - ochrona". Olimpiada jest przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie Olimpiady.

Głównym efektem edukacyjnym płynącym z realizacji projektu będzie wypracowanie oraz stworzenie atrakcyjnych i skutecznych narządzi wspierających formalną i nieformalną edukację ekologiczną. Rolą tych narzędzi będzie wsparcie metod edukacyjnych praktykowanych przez nauczycieli i edukatorów oraz zachęcenie ich do szukania własnych, nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej z młodzieżą szkolną.