Niezwykła przyroda Międzyodrza

ELKA KROPELKA
źródło: wikipedia.org

Międzyodrze to obszar położony w Dolinie Dolnej Odry pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią (Regalicą) na odcinku na północ od wsi Widuchowa do kanału Iński Nurt. Teren Międzyodrza obejmuje również wyspy położone pomiędzy Odrą a jeziorem Dąbie. Obszar ten jest podzielony pomiędzy 4 gminy: Widuchowa (na południe od mostu granicznego Gryfino-Mescherin), Gryfino (do linii wodnej wytyczonej Kanałem Wtórnym, Pławnym Nurtem i Obnicą), Kołbaskowo (do Kanału Leśnego) oraz miasto Szczecin (pozostała część wraz z fragmentem wyspy Ustowskie Mokradła).

Tereny szczecińskiego Międzyodrza w związku z budową portu Szczecin i ułatwieniem żeglugi na Odrze, zostały dość znacznie zmienione poprzez wykopanie wielu kanałów lub zasypanie części rzek, co doprowadziło do zmiany linii brzegowej lub nawet rozdzielenia części wysp. Na terenie Międzyodrza na południe od Kanału Leśnego utworzony został w 1993 r. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Istotne znaczenie dla krajobrazu Parku jest znajdowanie się na jego obszarze gęstej sieci starorzeczy, kanałów oraz rozlewisk, których łączna długość przekracza 200 km. Na terenie Parku znajduje się wiele urządzeń hydrotechnicznych, śluz, przelewów, które niegdyś służyły do regulacji poziomu wody. Niektóre z nich zostały wpisane do Rejestru Zabytków. Nieznaczne wyniesienie nad poziom morza (0,1-0,5 m) sprawia, że teren ten jest często zalewany. Dzięki temu rozwinęło się tu olbrzymie torfowisko, będące największym fluwiogenicznym (pochodzenia rzecznego) torfowiskiem niskim w Europie Środkowej. Występują tu liczne gatunki roślin i zwierząt uznanych za ginące bądź też zagrożone wyginięciem. Najważniejszą grupę zwierząt stanowią ptaki, ponieważ jest to dla nich ważnym przystanek na południkowej drodze ich przelotów oraz miejsce koncentracji wielu gatunków ptaków wodno - błotnych, takich jak gęsi i żurawie.

 Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy występują tu: bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, sowa błotna, wodniczka (ptak zagrożony wyginięciem w skali światowej), wodnik. Największe ssaki chronione występujące w Parku to bóbr i wydra. Najliczniejszą grupą drapieżników są łasicowate: wydra europejska, kuna leśna, kuna domowa, łasica, tchórz, gronostaj. Mniej licznie występują psowate (lis, jenot oraz borsuk). Spośród ssaków parzystokopytnych występuje tu dzik oraz sarna. Wody stanowią ważne środowisko bytowania i rozrodu ryb, stwarzając poprzez wielką różnorodność kanałów (pod względem wielkości, głębokości, prędkości przepływu, różnego stopnia zarastania) całą gamę siedlisk, odpowiadających przeszło 120 gatunkom ryb.