Czym jest susza?

ELKA KROPELKA
susza

Najnowsze badania zaprezentowane na łamach magazynu naukowego Environmental Research Letters ukazują, że w ciągu ostatnich 50 lat zużycie wody przez ludzi wzrosło ponad dwukrotnie, co wpływa na pogłębianie się suszy hydrologicznej w różnych regionach świata. Wszyscy znamy konsekwencje suszy prowadzące do  braku plonów oraz przyczyniające się do pożarów, a czym  jest zjawisko suszy i jak przebiegają jego poszczególne etapy, postaramy się wyjaśnić  poniżej.

Susza to zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym i oznacza zmniejszoną  dostępność wody (poniżej średniej) w określonych warunkach naturalnych.  Należy pamiętać , że suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Zmniejszona dostępność wody spowodowana jest głównie brakiem lub małą ilością opadów, które są głównym źródłem wody dla kontynentu. Woda która spada na powierzchnię ziemi częściowo paruje, po części wsiąka do gleby, a ta której uda się pokonać szorstkość gruntu spływa do rzek, którymi odpływa do mórz.

W zależności od tego jak długo nie można wyróżnić następujące etapy suszy:

  • Susza meteorologiczna – pierwszy etap w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia.  Warunkami sprzyjającymi do jej powstawania, wynikającymi z napływu ciepłych i suchych mas powietrza,  są brak lub niewielkie opady, wysoka temperatura powietrza, duża prędkość wiatru, niska wilgotność powietrza, duże nasłonecznienie.
  • Susza  glebowa – oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin. Prowadzi to do tzw. suszy rolniczej, definiowanej jako okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Wystarczą jednak obfite opady które spowodują szybkie uzupełnienie zasobów wody w glebie.
  • Susza hydrologiczna – to najgłębszy etap suszy, w którym zmniejszone są zasoby wodne powierzchniowe i podziemne. Proces regeneracji wód podziemnych jest długotrwały.

W Polsce susze obserwuję się najczęściej w okresie letnim, spowodowane są one głównie wysoką temperaturą powietrza, a co za tym idzie, większym zapotrzebowaniem na wodę.