Cel Kampanii

Głównym celem Kampanii jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez:

  • kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w odniesieniu do znaczenia
    i ochrony wód w Polsce, także w życiu codziennym każdego człowieka,

  • wypracowanie oraz stworzenie atrakcyjnych i skutecznych narządzi wspierających formalną i nieformalną edukację ekologiczną, które działają motywująco na nauczyciela i zachęcają go do szukania własnych, nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej,

  • wypracowanie i rozpowszechnienie nowatorskich metod edukacji wzbogacających wachlarz dydaktyki szkolnej, współgrających z podstawą programową,

  • przekazanie rzetelnych informacji dotyczących zagadnień związanych z gospodarką wodną poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu odbiorców kampanii z przedsięwzięciami polegającymi na oczyszczaniu i uzdatnianiu wód,

  • wykształcenie umiejętności interdyscyplinarnych i interpersonalnych, związanych
    z zarządzaniem i realizacją projektów, umiejętności managerskich miękkich (Akademia Managera Zrównoważonego Rozwoju - studenci).